Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Odnawialne źródła energii w Gminie Prażmów – analiza zainteresowania mieszkańców

Gmina Prażmów prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji

Artykuły

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

29 czerwca 2016

 

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców lub aktualizacji danych we wpisie za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bezpieczne wakacje

29 czerwca 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy

           

 

               W związku z okresem  wakacyjnym wzorem lat ubiegłych, proszę o podjęcie działań mających na celu stworzenie maksymalnie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

               Realizacja zadań zmierzających do tego celu powinna odnosić się do zadań wskazanych w Wytycznych Wójta Gminy w Prażmowie z dnia 11 stycznia 2016 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r.

        Podejmując działania organizacyjne, profilaktyczne i zabezpieczające, bardzo proszę o rozpoznanie i uwzględnienie w działaniach, w możliwie jak najszerszym zakresie, wszystkich zagrożeń specyficznych dla warunków letnich, a także tych mających znamiona działalności przestępczej.

       Na bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy jak również turystów odwiedzających Mazowsze, jesteśmy bardzo wyczuleni, jednakże wymaga  ono podjęcia szczególnych działań nie tylko ze strony Wojewody Mazowieckiego, Kuratora Oświaty, służb, inspekcji i straży, samorządu powiatowego i gminnego,   ale przede wszystkim przez rodziców i opiekunów prawnych.

 

       Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd gminy zwraca uwagę i uczula na poniższe kwestie:

 1. współpracę z miejscową policją w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach masowej rozrywki w czasie wakacji pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej i zjawisk alkoholizacji nieletnich ( nielegalna sprzedaż dopalaczy);
 2. inicjowanie i organizowanie współpracy z harcerstwem, organizacjami społecznymi, z organizatorami wypoczynku letniego oraz księżmi Parafii Prażmów i Kędzierówka, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie wakacji w pełnym tego słowa znaczeniu;
 3. zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w miejscach tzw. ,,dzikich kąpielisk” i  zbiorników wodnych,
 4. nawiązanie współpracy w zależności od zaistniałej sytuacji, z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie w zakresie  warunków sanitarnych oraz Piaseczynskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  w celu zapewnienia bezpieczeństwa  w  miejscach - kąpielisk i zbiorników wodnych;
 5. zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim oraz prewencyjna kontrola trzeźwości osób obsługujących infrastrukturę rekreacyjno – sportową;
 6. przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania narkomanii i alkoholizmu, pedofilii, rozbojów i kradzieży oraz psychomanipulacji nieletnich jak również pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych;
 7. zwracanie uwagi na zagadnienia ochrony przeciwpożarowej;

 

Z poważaniem

W Ó J T  G M I N Y

Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje

K O M U N I K A T P R Z E C I W P O Ż A R O W Y

28 czerwca 2016

Zbliża się okres żniw i związanych z nimi intensywnych prac w gospodarstwach rolnych. Postarajmy się aby ten czas był bezpieczny dla nas, naszych bliskich oraz naszego mienia.

            Przypominam kilka zasad bezpieczeństwa pożarowego, o których należy pamiętać wykonując prace na terenie gospodarstw i prace polowe.

 1. Zapewnić bezpieczeństwo przy ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, szczególnie przy

      rozmieszczaniu sprzętu i płodów rolnych w gospodarstwach;

 1. Paliwa przechowywać w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co

     najmniej 10 m. od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

 1. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w sprzęt

    służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożarów.

 1. Zabronione jest składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach,

    w piwnicach oraz na drogach komunikacji ogólnej;

 1. Nie dopuszczalne jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej

    niż 10 m. od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

 1. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych

    płodów rolnych oraz ich transportu jest niedopuszczalne;

 1. Podczas eksploatacji maszyn rolniczych i innych urządzeń z napędem należy stosować

    się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi;

 1. Urządzenia wydechowe silników spalinowych zabezpieczać przed wylotem iskier;
 2. Urządzenia o napędzie elektrycznym umieszczać nie bliżej jak 5 m. od stert, stogów

    i budynków o konstrukcji palnej;

 1. Silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m.

    od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej;

 

        STERTY LUB STOGI Z PALNYMI PRODUKTAMI ROŚLINNYMI

Dopuszczalne maksymalne wymiary, to kubatura 5.000m3 lub powierzchnia 1.000m2

 Przy sytuowaniu stert lub stogów należy zachować następujące odległości:

- od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30m,

- od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu trudno zapalnym- 20m,

- od urządzeń i przewodów trakcji elektrycznych wysokiego napięcia – 30m,

- od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m,

- od lasów i terenów zadrzewionych – 100m,

- między sąsiadującymi stertami lub stogami – 30m,

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię pozbawioną materiałów palnych o szerokości co najmniej 2 m. w odległości 3m. od ich obrysu.

            Nie dosuszone produkty roślinne mogą się nagrzewać, co może doprowadzić do ich samozapalenia. Starać się unikać składowania nie dosuszonego siana lub słomy.

W koniecznym przypadku takiego składowania należy okresowo sprawdzić ich temperaturę.

Nie jest dopuszczalne wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100m. od zabudowań, lasów, zboża na pniu, miejsc ustawiania stert lub stogów, bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, jak również bez stałego nadzoru miejsc wypalania.

 

                                                   P R Z Y P O M I N A M !!!

 

Wszystkie wyżej wymienione zasady bezpieczeństwa pożarowego, wynikają z przepisów ochrony przeciwpożarowej. Każdy, kto doprowadzi do powstania pożaru przez łamanie tych przepisów, może ponieść konsekwencje w postaci mandatu karnego lub nawet odpowiedzialności karnej.

 

 

 K O M E N D A N T     G M I N N Y

  O C H R O N Y    P R Z E C I W P O Ż A R O W E J

Czytaj więcej o: K O M U N I K A T P R Z E C I W P O Ż A R O W Y

Wianki w Krępie

28 czerwca 2016
Powiększ zdjęcie

Maluchy, nastolatki, młodzi, mamy, babcie… a także panowie w różnym wieku. Wszyscy pletli wianki, wszystkim było w nich do twarzy i wszyscy się świetnie bawili. Żadnych uprzedzeń – pełna tolerancja. Wianki ochoczo rzucane z mostku na rzece Czarnej miały popłynąć zgodnie z tradycją, ale niestety ugrzęzły w resztkach wody i w zielonej rzęsie. Jak przed laty był konkurs na najładniejszy wianek – z nagrodami – każdy dostał dyplom, a dzieciaki najbardziej cieszyły słodkie nagrody. Były inne gry i zabawy dla dzieci np. szukanie ukrytych kwiatów paproci czy wierszowane składanki. Nie mogło zabraknąć akcentów sportowych – nie opadły jeszcze emocje po zwycięskim meczu biało-czerwonych na Euro 2016 – następcy Błaszczykowskiego i Fabiańskiego do upadłego walczyli o piłkę. I tradycyjnie spotkanie uświetniły pieczone na grillu kiełbaski i inne specjały. Do późnych godzin wieczornych trwała świetna zabawa, rozmowy w gronie przyjaciół i znajomych, działkowiczów i mieszkańców Krępy.

Organizatorami Wianków w Krępie 2016, (które odbyły się 25 czerwca), byli: Sołtys i Rada Sołecka Krępy oraz Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasza Krępa”.

Organizatorom gorąco dziękujemy!

Czytaj więcej o: Wianki w Krępie

Gospodarka odpadami – Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23 czerwca 2016

Informujemy, że od dnia 6 lipca 2016r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej o: Gospodarka odpadami – Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi