Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2016r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2016

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015r. Poz.827, poz. 1224, poz.1830, 2183, 2281), § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. Nr 202, poz.1566, Nr 226 poz.1834 oraz z 2012r. poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016r.( Dz. U. poz. 1585), oraz Wójta Gminy podaję się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2016r.

 1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997r.
 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1995-1996 które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej   służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;                                            

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1992- 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 2. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w ust. 1-5, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska z siedzibą w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 w terminie 1.02. - 11.03.2016r.

 

 

GMINA PRAŻMÓW

 

Siedziba Komisji    

Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Czas pracy Komisji

1.02. – 2.02. 2016rok

 

 1. Wójtowie lub burmistrzowie(prezydenci miast) wzywają osoby, o których mowa w ust. 1-5, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań;
 2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia:

1)   Wójtowi lub burmistrzowi– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)   Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)   Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

 1. Osoba , która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) Wójtowi lub burmistrzowi - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

 1. Wójt lub burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
 2. Osoby, podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
 3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, stawiają się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską, oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, stawiają się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisja lekarską, oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które od dnia ogłoszenia kwalifikacji do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 5. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. ( Dz. U. z 2016r. poz.23).
 6. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 7. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem(prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 9. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;

 

   W Ó J T   G M I N Y                                                                          W O J E W O D A   M A Z O W I E C K I

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2819