Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 maja 2021 r. (piątek) godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Ustawa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

6. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 291/13 w obrębie Jeziórko-Ustanówek z przeznaczeniem na cel publiczny.

7. Uchwała w sprawie zakupu działki 89/1 i 90/4 w obrębie Jeziórko-Ustanówek z przeznaczeniem na cel publiczny.

8. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 356 w obrębie Wilcza Wólka z przeznaczeniem na cel publiczny.

9. Uchwała w sprawie zbycia przez gminę działki nr 24/4 w obrębie Ławki dla poprawy warunków nieruchomości przyległej.

10. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 57/1 w obrębie Jeziórko-Ustanówek przeznaczonej pod drogą gminną 2KDD i 5KDD.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.153.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.

12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.154.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Prażmów w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Żłobek w Prażmowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2015-2024".

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług.

17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne.

18. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.

19. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.

20. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów w 2021 roku".

21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII.100.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krępa przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/2014.

22. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krępa przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/2014.

23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów - "Prażmów IV" - etap I.

24. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola i Uwieliny.

25. Uchwała w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Głównej oraz dla wskazanych działek we wsiach Kędzierówka i Bronisławów.

26. Sprawy różne.

27. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady

Mirosława Borowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-07
Data publikacji:2021-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1629