XXXV sesja Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 roku;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Prażmów;
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uwielinach w ośmioletnią szkołę podstawową;
  4. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. w sprawie: określenia wysokości opłat za wydanie warunków technicznych odbioru ścieków, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie;
  7. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie;
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska i Błonie;
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Wierzbowej;
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola;
  11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola-etap I;
  12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów;
  13. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka;
  14. w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 90 w obrębie Gabryelin z przeznaczeniem pod drogę gminną – nr planistyczny 5KDL;
  15. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Jeziórko-Ustanówek przy ul. Kościelnej.
 6. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2017r.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-02
Data publikacji:2017-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1148