Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2022

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyznany, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu na okres nie dłuższy niż za 60 dni.

Wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie i jest wypłacana z dołu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Prażmów.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 • Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku jego braku, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku dzieci PESEL lub akt urodzenia)
 • Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-21
Data publikacji:2022-03-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1562