Zostań ławnikiem sądowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu wyroków przez sąd. Rada Gminy Prażmów  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020 – 2023 do Sądu  Okręgowego  w  Warszawie 1 osoba. Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz wzory oświadczeń można pobrać w kancelarii lub w pok. 115 Urzędu Gminy oraz ze strony www.prazmow.pl.

Termin składania dokumentów mija 31 stycznia br.

 

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:  
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył wieku 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:  
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)   duchowni;
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)   funkcjonariusze służby więziennej;
9)   radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 31 stycznia 2020 r .Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)      oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:239