Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szpital św.Anny w Piasecznie- informacja dla kobiet w ciąży

26 marca 2020

Zawiadomienie

23 marca 2020

Zawiadamiam, że ze względu na stan wysokiego zagrożenia epidemiologicznego odwołuję Sesję Rady Gminy Prażmów zaplanowaną na dzień 25 marca 2020r.  

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Informacja

25 marca 2020

INFORMACJA

Urząd Gminy Prażmów informuje, że ze względu na stan wysokiego zagrożenia epidemiologicznego

wybory

Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś zaplanowane na niedzielę 29 marca 2020 r.

nie odbędą się.
O terminie wyborów Sołtysa

i Rady Sołeckiej mieszkańcy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

19 marca 2020

            W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi odpadów powstających w miejscach kwarantanny , działając zgodnie z art. 2 pkt 12  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  ( Dz. U. z 2019r. poz. 1239, z poźn. zm.), biorąc za podstawę wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, podaje się do publicznej wiadomości informację wyjaśniającą.       KWARANTANNA , oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

            Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID – 19 traktuje się jak odpady komunalne. Jednakże zaleca się maksymalne zabezpieczenie tych odpadów tzn. pakowanie ich w dodatkowy szczelnie zamykany worek. Zaleca się też odbiór odpadów w rękawiczkach jednorazowego użytku oraz zachowanie podstawowych zasad higieny mających wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia m.in. mycia i dezynfekcji rąk

            Należy również wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

17 marca 2020

 

            W związku z rozprzestrzeniającą się w kraju chorobą zakaźną – wirus SARS-CoV-2 ,,KORONAWIRUS”, działając zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 7 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374), podaje się do publicznej wiadomości, że
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prażmowie  przyjmuje wszystkie zgłoszenia od osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych z terenu Gminy Prażmów, które objęte są kwarantanną. 

            Pomoc będzie udzielana w przypadku zwrócenia się z prośbą o wsparcie lub pomoc przy zakupie leków, niezbędnych artykułów higienicznych (pampersów, podkładów dla osób leżących) czy pomoc w wyniesieniu śmieci.

           

Informuję także, że GOPS świadczy usługi opiekuńcze:

-        osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu:

-        usługi poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np.: zaopatrywanie w produkty żywnościowe, higieniczne, wykupywanie środków opatrunkowych oraz dostarczania ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z tą osobą;

-        monitoruje bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;

-        specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sytuacji bezwzględnej konieczności;

usługi powyższe realizowane będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

            W przypadku podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia wirusa SARS-COV-2 należy: powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ – 800 190 590.

 

Informacja dla pacjentów dotycząca zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

16 marca 2020

 

 

Jeżeli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem najpierw kontaktuje się z infolinią a następnie udaje się do szpitala zakaźnego lub szpitala wskazanego przez sanepid.

Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie powinien zgłaszać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala w Piasecznie bez wcześniejszego kontaktu z sanepidem.Szpital św. Anny nie jest na liście podmiotów na które nałożono stan podwyższonej gotowości do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

INFOLINIA

Tel. 609-299-647

Całodobowy numer alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie

Tel. 800-190-590

Całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Ponadto informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zaleceń dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa - SARS-CoV-2 dostępne są na następujących stronach internetowych:

Informację można uzyskać również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:  koronawirus@pssewawa.pl

Informacja dla pacjentek ciężarnych

16 marca 2020

 

 

Szpital św. Anny w Piasecznie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem (SARS-CoV-2), podjął niezbędne kroki aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa pacjentkom udającym się do porodu oraz na planowe przyjęcie do oddziału ginekologiczno-położniczego.

 

W tym celu izba przyjęć dla ww. pacjentek została przeniesione do budynku C szpitala, który zlokalizowany jest od strony parkingu. Wejście do nowej izby przyjęć oddziału gin-poł jest oznaczone tablicą informacyjną „Budynek C”.

 

Informujemy również, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wstrzymujemy możliwość porodu rodzinnego.   

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 661 300 637

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

16 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

 

   Podaje się do publicznej wiadomości, że Minister  Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1981 ).

  Na mocy tego przepisu kwalifikacja w 2020 roku zostaje zakończona w piątek

( 13 marca 2020r. ). tzn. że zakończą działania powiatowe komisje lekarskie.

  Informuję w tym miejscu że wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy Prażmów, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniu 2 i 3 kwietnia br. tracą ważność  a osoby NIE MAJĄ OBOWIĄZKU STAWIENIA się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

  Zakończenie kwalifikacji wojskowej związane jest z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID – 19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

  Kwalifikacja 2001 rocznika będzie realizowana w 2021r.

KRUS wdraża środki bezpieczeństwa w obsłudze klientów

16 marca 2020

 

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT:

 • Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: (22) 737-54-13, 737-54-14; 737-54-16; 737-54-18, 737-54-19
 • Tel. sprawy świadczeniowe: (22) 737-54-10; 737-54-15
 • Tel. wypadki: (22) 737-54-17
 • Tel. kierownik PT: (22) 737-54-12
 • Adres e-mail PT): piaseczno@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.   www.krus.gov.pl

 

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zarządzenie Nr 32.2020

13 marca 2020

           

 

ZARZĄDZENIE Nr 32.2020

Wójta Gminy Prażmów

z dnia  13  marca  2020 r.

         

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych Gminy

 Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U.   z 2019 r. poz  506 z późn. zm.)

 Zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną oraz dużą absencję chorobową od dnia 13 marca 2020 r. od godz. 14.00 do odwołania Urząd Gminy Prażmów oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.
 3. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności między innymi rejestracje zgonów lub innych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty. Przyjęcia interesantów odbywają się na sali konferencyjnej urzędu.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:234318