Osiągnięte poziomy recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
ORAZ OGRANICZENIA MASY
ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b w/w ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. :

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo (należy zauważyć, że są to odpady zbierane w sposób selektywny)
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia[%]

Papier, metal,tworzywa sztuczne, szkło

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12%

14%

16%

18%

20%

30%

40%

50%

Poziom osiągnięty przez Gminę Prażmów

30%

60%

73,90%

18,99%

20,98%

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

36%

38%

40%

42%

45%

50%

60%

70%

Poziom osiągnięty przez Gminę Prażmów

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

Zgodnie z art. 3c w/w ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1. do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
  2. do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

50%

50%

50%

45%

45%

40%

40%

35%

Poziom osiągnięty przez Gminę Prażmów

41%

53%

0%

67,57%

31%

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-06
Data publikacji:2018-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3142