Deklaracja o wysokości opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejęła odpowiedzialność zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6m właściciel nieruchomości zamieszkałej zobligowany jest złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązujący wzór deklaracji został przyjęty uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXX/206/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.

Każdorazowo przy chęci zmiany postanowień poprzedniej deklaracji (np. zmiana ilości zamieszkujących osób, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych) należy złożyć deklarację z aktualizacją danych.

Uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XLVIII/377/2014 z dnia 13 czerwca 2014r. określono warunki oraz tryb składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami można składać:

  • W wersji papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Prażmów w Prażmowie, przy ul. Czołchańskiego 1:
    Pobierz formularz deklaracji TUTAJ, wypełnij go, wydrukuj i dostarcz do Urzędu Gminy w Prażmowie.
  • Elektronicznie za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (zwanych ePUAP). Deklaracja może być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18077