Urząd Gminy Prażmów

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy Prażmów

28 października 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  4 listopada 2022 r. (piątek) godz. 11. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prażmów za rok szkolny 2021/2022.
 5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.218.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę drogową nr ewidencyjny 43/3.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie.
 14. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych za 2021 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-28
Data publikacji:2022-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:475