Gmina Prażmów zaprasza do współpracy audytora

Gmina Prażmów zaprasza do współpracy audytora.
Usługa dotyczyć będzie wsparcia wnioskodawcy w prawidłowym wdrażaniu w ramach grantu
działań w zakresie dostępności architektonicznej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zewnętrzna usługa doradcza doświadczonego podmiotu pozwoli uzyskać wsparcie w
zakresie prawidłowych wdrożeń zaplanowanych dostosowań architektonicznych.
Doradztwo prowadzone będzie ponadto w zakresie dodatkowych rozwiązań które powinny
być wprowadzone w dalszym etapie, aby systematycznie poprawiać dostępność
architektoniczną Urzędu. Koszty usług doradczych ponoszone będą w okresie realizacji
projektu, czyli do 31 grudnia 2024r. Założony koszt usługi obejmuje min. 20 godzin usług
doradczych w ww. zakresie .
Usługi doradcze świadczone będą przez wybrany zgodnie z procedurami obowiązującymi w
Urzędzie podmiot zewnętrzny, posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz
zapewnienia dostępności. W ramach prowadzonych usług doradczych przeprowadzone będą
min. szkolenia dla pracowników i koordynatora, przygotowanie procedur związanych z
obsługa klienta pod kątem zapewnienia dostępności w danej JST oraz analizy eksperckie pod
kątem zapewnienia przez daną JST kluczowych aspektów dostępności, w tym w zakresie
dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej.
Kwota brutto wynagrodzenia audytora – 10 000,00 zł.