Konsultacje w sprawie linii kolejowej nr 12

pociąg linia kolejowa 12

Trwają konsultacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków (C-E 20) – zadanie nr 1 Skierniewice – Góra Kalwaria”.

Konsultacje trwają od 11 czerwca do 10 lipca 2024 r.

Z projektem z 20.11.2023 roku modernizacji linii kolejowej nr 12 na terenie gminy Prażmów można zapoznać się m.in. w Urzędzie Gminy Prażmów u Dariusza Malarczyka po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 533 710 159.

Mimo próśb skierowanych do PKP PLK i projektanta nie otrzymaliśmy wersji elektronicznej – dlatego załączamy skany projektu modernizacji.

Uwagi i wnioski mogą być składane ustnie do protokołu, pisemnie czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.