Kontrole nieruchomości – szczegółowe informacje dla mieszkańców

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Prażmowie informuje, że rozpoczęły się kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole są przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy  w nieruchomościach położonych na terenie gminy Prażmów.

Kontrola obejmuje:

  1. Sprawdzenie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
  2. Stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Prażmów.
  3. Stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości rachunków, faktur VAT, dowodów zapłaty ( z ostatnich 6 miesięcy) za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi.
  4. Stwierdzenie złożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów.

Osoby zainteresowane taką formą kontroli prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w celu ustalenia daty i godziny kontroli.

Numer telefonu +22 727 01 77 wew. 124, 146, 157

Podczas kontroli w siedzibie urzędu należy:

  1. Przedstawić umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe lub osady z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadającym zezwolenie na ich odbiór i transport na terenie gminy Prażmów.
  2. Przedstawić dowody uiszczania opłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych z ostatnich 6 miesięcy.
  3. Podać informację o złożeniu oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalnie ścieków lub, w przypadku niezłożenia przedmiotowego oświadczenia we wcześniej wymaganym terminie, złożyć je podczas kontroli.

W przypadku posiadania i przedstawienia kompletu dokumentów zostanie spisany protokół kontroli i nie będzie konieczności przeprowadzenia jej  na terenie nieruchomości.

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontroli.