Kontrole wywozu szamba

OBOWIĄZKOWE KONTROLE NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do

kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych

zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni

ścieków.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz

dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, właściciele nieruchomości są

zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz

dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów, powinny uczynić to niezwłocznie.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Prażmów.

Na podstawie art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, Wójt kontroluje posiadanie umów i

posiadanie dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje

kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Urząd Gminy Prażmów informuje, że w przypadku osób, które złożyły do Urzędu

Gminy oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej

oczyszczalni ścieków kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela

nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz

okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę z okresu ostatnich

6 miesięcy (rachunki, faktury VAT, które muszą potwierdzać regularność wywozu

szamba).

W przypadku gdy takie oświadczenie nie zostało złożone pracownicy Urzędu Gminy

przeprowadzą kontrolę na terenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków w zakresie utrzymania

czystości i porządku (brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości

ciekłych) albo utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli – podlega karze

grzywny.

W załączniku znajdą Państwo podmioty uprawnione do świadczenia tych usług w naszej gminie.