Sesja Rady Gminy 14.08.2023

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: ORG.0002.56.2023                                                                                                        Data: 07.08.2023 r.                                                                                                                       

Dotyczy: zwołania LVI sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) godz. 11.00.    

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów  na 2023 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Prażmów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 7. Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o..
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIV.646.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Prażmów na lata 2023-2027.
 10. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Prażmów.
 11. Uchwała w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki drogowe nr ew. 108/62, 108/35, 108/42, 108/64, 108/48 i 108/55 w obrębie Ustanów.
 12. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Prażmów. 
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gabryelin przyjętego uchwałą nr XXIX/238/10 Rady Gminy Prażmów z 4 lutego 2010r.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.430.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Łoś, Jaroszowa Wola, Biały Ług, Prażmów.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Wola Prażmowska.
 18. Sprawy różne.  
 19. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk