Sesja Rady Gminy 20.10.2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,
poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 20 października 2023r. (piątek) godz. 11.00.
Sesja odbędzie sięw trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra
Czołchańskiego 1 w Prażmowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-
2028.
9. Uchwała w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
10. Uchwała w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gabryelin przyjętego uchwałą nr XXIX/238/10 Rady Gminy Prażmów z 4
lutego 2010r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk