Sesja Rady Gminy Prażmów 24 kwietnia 2023 godz 12:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,

poz. 40) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra

Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.

6. Uchwała sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Prażmów do Spółdzielni

Energetycznej „Zielona Gmina”.

8. Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Jaroszowej Woli.

9. Uchwala w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prażmów.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Prażmów.

11. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Prażmów działki nr 75 w obrębie Gabryelin z przeznaczeniem pod cel publiczny.

12. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.70.2023.RM z dnia 22 marca 2023r.

13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Krupia Wólka, Kędzierówka, Ludwików, Wągrodno.

14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Wola Wągrodzka, Krupia Wólka, Prażmów i Ustanów – etap I.

15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kędzierówka – etap I.

16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Wola Prażmowska – etap II.

17. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-

Ustanówek – etap II.

18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Jaroszowa Wola, Krępa, Biały Ług, Nowe Wągrodno, Wola Prażmowska.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.