APEL WÓJTA W SPRAWIE ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

    Realizując zalecenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – pismo nr WKO.070.5.2023. z dnia 17 lutego 2023r. oraz wytyczne Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2023r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2023r.  w związku z pogorszeniem się warunków meteorologicznych , przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z  art. 61 punkt  2 Prawa budowlanego, należy: „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, powodujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.” 

W związku z powyższym i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prażmów, proszę Szanownych właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o zachowanie czujności i gotowości do współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Piasecznie. 

INTERWENCJA STRAŻY POŻARNEJ PRZY POŁAMANYCH DRZEWACH