Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Prażmów

Postanowienie

nr 1785/2024

Komisarza Wyborczego w Warszawie II

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia:

1. Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Prażmów na kadencję 2024 – 2029 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Wójta Gminy Prażmów.

2. Sesja odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r., o godz. 12.00, miejsce: w Urzędzie Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów (sala konferencyjna)

3. Ustala się porządek obrad pierwszej sesji zgodnie z załącznikiem do niniejszego postanowienia.

4. Zobowiązuje się organ wykonawczy do zawiadomienia nowo wybranych radnych i nowo wybranego wójta o terminie i miejscu sesji.

5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Komisarz Wyborczy

w Warszawie II

Izabela Szumniak

Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany

w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.