Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 21.10.2023 do 22.11.2023

Kończymy budowę przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli.
Została zakończona przebudowa ulicy Szkolnej w Uwielinach.
Została zakończona przebudowa ulicy Błońskiej w Woli Prażmowskiej – kolejny etap.
Został zakończony remont ulicy Szlacheckiej.
Ogłoszony został przetarg na remont dachu na budynku Dworku Ryxa.

W zakresie zamówień publicznych:
Rozstrzygnięty został przetarg na utwardzanie kruszywem dróg gruntowych.
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę samochodu pożarniczego dla OSP Wągrodno.
W trakcie przygotowywania jest postępowanie na odwiert studni oligoceńskiej w Prażmowie.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o dotację na rewitalizację Dworu Ryxów. Wnioskowana kwota 6.699.827 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” zostały złożone dwa wnioski: na „ Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w gminie Prażmów (na kwotę 150.000zł.) i na ” Budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na terenie gminy Prażmów” (na kwotę 124.537 zł.).
do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek na dofinansowanie zadania „Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów”, na kwotę 20.000 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dotację na „ Modernizację oświetlenia w gminie Prażmów” na kwotę 140.000 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dotację na 32.000 zł. na „Aktywizację seniorów w gminie Prażmów”.
Do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych. Kwota wnioskowanej dotacji 1.042.820 zł.
Złożony został akces przystąpienia do stowarzyszenia przewozowego (działania zmierzają w kierunku rozwoju komunikacji poprzecznej).
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony został wniosek na pożyczkę na ”Usuniecie, odbiór i utylizację szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”, na kwotę 13.000.000 zł.
Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek na dotację na kwotę 8.640.000 zł. na „Usunięcie, odbiór i utylizację szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”.
W ramach programu „Czyste powietrze” zostało złożonych 11 wniosków na wymianę źródła ciepła.

W zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń:
Na dzień 20.11.2023r. zarejestrowanych w CEIDG jest 1223 przedsiębiorców (wzrost o 3 przedsiębiorców).

W zakresie obronności, obrony cywilnej i zarz. Kryzysowego:
Odbył się przegląd monitoringu w Urzędzie Gminy oraz sprawdzenie i konserwacja syren Gminnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim.
Odbyły się ćwiczenia dot. ewakuacji w szkołach gminnych w Prażmowie i Uwielinach.
Podejmowane są działania odnośnie pozyskania systemu środowiskowego monitorowania miejsc niebezpiecznych.