Informacja Wójta Gminy z działalności

Informacja Wójta Gminy z działalności za okres 21.10. – 23.11.2023

Do Urzędu Gminy wpłynęło 1 574 pism; łączna liczba pism wysłanych z Urzędu – 401.

W zakresie budżetu i finansów:
Gmina posiada na rachunkach bankowych środki w wysokości 5.492.031,43 zł.
Przygotowano i przekazano do RIO i Rady Gminy projekt WPF i projekt budżetu na 2024 rok.
Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie kształcenia młodocianych na łączną kwotę 12.069,42 zł.
Gminnej Spółce Wodnej Prażmów przekazano 40.000 zł. dotacji na zadania statutowe, w tym na naprawę urządzeń melioracyjnych we wsi Koryta ze środków funduszu sołeckiego.

W zakresie spraw na stanowisku Sekretarza Gminy:
W dniu 30 października br. zorganizowana została debata z udziałem przedstawicieli Policji dotycząca bezpieczeństwa w naszej Gminie.
W dniu 13 listopada br. odbyło się spotkanie z Sołtysami. Omówiono m.in. sprawę dot. przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych przez sołtysów.
Przygotowano projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Warszawskiej 2030+”. Uchwały o tożsamej treści podejmują obecnie wszystkie gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Przygotowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów dla 25 sołectw Gminy Prażmów, po zakończeniu konsultacji społecznych.
Trwają działania w celu wdrożenia nowego systemu Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy oraz przygotowania organizacyjne w celu dostosowania urzędu do wymogów ustawy o eDoręczeniach.

Od 27 listopada 2023r. sprawy można będzie załatwiać bezpośrednio w referatach.

W zakresie podatków i opłat Lokalnych
Wydano pisma w sprawie rozksięgowania wpłaty, przeksięgowania, nadpłat – 177 szt.
Zaksięgowano przelewy bankowe –1 500 szt.
Przyjęto zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie -266 szt.
Wydano decyzji podatkowych, wezwań, postanowień – 50 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze – 187 szt.

W zakresie gospodarowania odpadami, opłat i egzekucji:
Wprowadzono 78 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 31 zmian do istniejących deklaracji, 33 pierwsze deklaracje, 14 deklaracji zerowych.
Rozksięgowano łączną kwotę 397.310,90 zł.
Zaległości w opłatach na dzień 20 listopada 2023r. wyniosły ok. 1.015.000 zł.
Tworzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Prażmów.
Przeprowadzono ponad 600 kontroli dotyczących zbiorników bezodpływowych.
Przygotowano, uzgodniono i podpisano umowę na odbiór azbestu . Odbiór ma się zakończyć do 30 listopada 2023r.

W sprawie usunięcia odpadów w Nowym Prażmowie:
Prowadzona jest korespondencja z Prokuraturą, Sanepidem, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, udzielany był wywiad dla telewizji TVN.
Wydana została decyzja z art. 26a. ustawy o odpadach.
Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek o dotację i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o pożyczkę.
Czekamy na opinię RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki.
Przygotowaliśmy pisma do Rady Powiatu Piaseczyńskiego i do Starosty o zabezpieczenie w przyszłym roku środków dla naszej gminy.
Od właścicielki nieruchomości uzyskaliśmy teoretycznie zgodę na montaż kamer, ale na warunkach niemożliwych do spełnienia. Właścicielka żąda opinii strażaków i innych służb. Służby te odmawiają nam wydania opinii argumentując, że nie są do tego władne. Na tę chwilę zrobiliśmy zabezpieczenia na zewnątrz. Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i utylizację odpadów będziemy mieli już prawo do wejścia w teren.
Właścicielka nieruchomości złożyła żądanie do samorządu i Skarbu Państwa o zapłatę odszkodowania za to, że nie może korzystać z hali, ponieważ gmina i państwo nie posprzątały jeszcze odpadów.

W zakresie stanowiska ds. dwodnieni i melioracji:
Wystąpiliśmy do PGW Wody Polskie w sprawie tam bobrowych na rzece Zielonej w Uwielinach i Woli Prażmowskiej.
Wykonujemy oznakowania dróg.
Wykonano ciąg pieszy w m. Biały Ług.

W zakresie gospodarowanie mieniem gminnym:
Wydano 37 Biletów Metropolitalnych.
Realizowane są zamówienia z funduszów sołeckich.

W zakresie inwestycji:
Dobiega końca budowa przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli.
Została zakończona przebudowa ulicy Szkolnej w Uwielinach.
Została zakończona przebudowa ulicy Błońskiej w Woli Prażmowskiej – kolejny etap.
Został zakończony remont ulicy Szlacheckiej.
Ogłoszony został przetarg na remont dachu na budynku Dworku Ryxa.

W zakresie zamówień publicznych:
Rozstrzygnięty został przetarg na utwardzanie kruszywem dróg gruntowych.
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę samochodu pożarniczego dla OSP Wągrodno.
W trakcie przygotowywania jest postępowanie na odwiert studni oligoceńskiej w Prażmowie.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o dotację na rewitalizację Dworu Ryxów. Wnioskowana kwota to 6.699.827 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” zostały złożone dwa wnioski: na „ Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w gminie Prażmów (na kwotę 150.000zł.) i na ” Budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na terenie gminy Prażmów” (na kwotę 124.537 zł.).
Do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie zadania „Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów”, na kwotę 20.000 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dotację na „ Modernizację oświetlenia w gminie Prażmów” na kwotę 140.000 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dotację w wys. 32.000 zł. na „Aktywizację seniorów w gminie Prażmów”.
Do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych. Kwota wnioskowanej dotacji to 1.042.820 zł. Złożony został akces przystąpienia do stowarzyszenia przewozowego (działania zmierzają w kierunku rozwoju komunikacji poprzecznej).
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony został wniosek o pożyczkę na ”Usunięcie, odbiór i utylizację szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”, na kwotę 13.000.000 zł.
Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek o dotację na kwotę 8.640.000 zł. na „Usunięcie, odbiór i utylizację szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”.
W ramach programu „Czyste powietrze” zostało złożonych 11 wniosków na wymianę źródła ciepła.

W zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń:
Na dzień 20.11.2023r. zarejestrowanych w CEIDG jest 1223 przedsiębiorców (wzrost o 3 przedsiębiorców).

W zakresie obronności, obrony cywilnej i zarz. Kryzysowego:
Odbył się przegląd monitoringu w Urzędzie Gminy oraz sprawdzenie i konserwacja syren Gminnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim.
Odbyły się ćwiczenia dot. ewakuacji w szkołach gminnych w Prażmowie i Uwielinach.
Podejmowane są działania odnośnie pozyskania systemu środowiskowego monitorowania miejsc niebezpiecznych.