Konieczne opinie zostały wydane

W poniedziałek 6 listopada otrzymaliśmy ostatnią pozytywną opinię w sprawie odpadów składowanych przy ulicy Akacjowej w Nowym Prażmowie, która jest konieczna do wydania decyzji z art. 26a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Art. 26a Ustawy o odpadach mówi, że w przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, przede wszystkim wydając decyzję skierowaną do władającego powierzchnią ziemi, w której określone są:
1) zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, w których znajdują się odpady;
2) zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten organ;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia działań.

 

Aby móc tę decyzję wydać należy zasięgnąć opinię w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w Nowym Prażmowie, zwrócił się do wyżej wymienionych organów 3 października aby potwierdziły czy opinie wydane w 2022 r. są aktualne.

 

W dniu 6 listopada 2023 r. wójt otrzymał ostatnią pozytywną opinię. W związku z tym we wtorek 7 listopada do stron postępowania zostało wysłane zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Wójt Gminy wyda decyzję z art. 26a pod warunkiem, że strona postępowania nie wniesie do sprawy żadnych zastrzeżeń.

 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o działaniach podejmowanych w tej sprawie.