Sprawozdanie z pracy wójta od 21.09.2023 do 18.10.2023

Wprowadzone zostały zmiany organizacyjne w Urzędzie – utworzono dwa nowe Referaty:
Referat Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych, natomiast dotychczasowy Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami został włączony w skład Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Do Urzędu wpłynęło 2 380 pism; łączna liczba pism wysłanych z Urzędu – 1 992 .

Gmina posiada na wszystkich rachunkach bankowych środki w wysokości 4.994.090,37 zł.

Przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum w dniu 15.10.2023r..

W zakresie gospodarki odpadami:
Wprowadzono 62 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (32 zmiany do istniejących deklaracji, 19 pierwszych deklaracji, 11 deklaracji zerowych).
Rozksięgowano kwotę 459.426,99 zł. dokonanych wpłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Zaległości w opłatach na dzień 18.10.2023 r. wyniosły ponad milion złotych.
Wysłano 577 upomnień w sprawie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do Urzędu Skarbowego wysłano 297 tytułów wykonawczych.
Nadal tworzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wysłano 299 zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych. Na stronie internetowej urzędu oraz w aplikacji „kiedy śmieci” są umieszczane informacje zachęcające mieszkańców do przeprowadzania kontroli w Urzędzie. Do dnia 18.10.2023r. przeprowadzono 575 kontroli dotyczących zbiorników bezodpływowych.

W zakresie inwestycji:
Kończą się prace budowlane w budynku przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli. Przedszkole zostanie otwarte w dniu 2.01.2024r. Dzieci z przedszkola w Uwielinach zostaną przeniesione od września 2024r., aby zwolnić pomieszczenia dla dzieci szkolnych.
Kończy się przebudowa ulicy Szkolnej w Uwielinach.
Kończy się przebudowa ulicy Błońskiej w Woli Prażmowskiej – kolejny etap.
Realizowana jest przebudowa ul. Szlacheckiej w m. Kędzierówka.

W zakresie zamówień publicznych:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągrodno.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na administrowanie źródłami ciepła.

W zakresie transportu:
Rozpoczęcie prac nad projektami przejścia dla pieszych w Piskórce ul. Słoneczna/ ul. Akacjowa.
Zlecenie wykonania projektu przystanku w Ustanowie ul. Długa/ ul. Parkowa w kier. Piaseczna.
Zlecenie projektu zespołu przystanków w Jaroszowej Woli ul. Klonowa.
Przeniesienie przystanku ul. Leśna w Jaroszowej Woli.
Zamówienie 10 nowych wiat przystankowych.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
Gmina Prażmów została przyjęta na Listę Partnerów projektu „Mazowsze bez Smogu”. Dotacja wyniesie 794 397,11 zł.
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie dofinansowanie na „Poprawę jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy” w programie „Dostępna Przestrzeń Publiczna” w kwocie 426 500 zł.

W zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń:
Przybyło 17 wniosków dot. działalności gospodarczej.
Na dzień 18.10.2023r. zarejestrowanych jest w gminie 1220 przedsiębiorców .

W zakresie obronności, obrony cywilnej i zarz. Kryzysowego:
Udział w konferencji w Starostwie i przygotowanie dokumentacji ćwiczebnej do przebiegu ćwiczenia powiatowo-gminnego TUTUS 2023. Ćwiczenia te były prowadzone w dniach 18-19.10.2023r.

Rozpoczęła się praca w terenie w związku z budową gazociągu od strony Ustanowa do Góry Kalwarii. Jest to spinka wysokiego ciśnienia, która pozwoli rozwijać sieć gazową po terenie Gminy Prażmów.

Powiat piaseczyński wykonuje na drodze w Ustanowie nakładkę po budowie kanalizacji.

Wystąpiliśmy do Powiatu o pomoc finansową na usunięcie odpadów, ale nie uzyskaliśmy tej pomocy.

Właścicielka nieruchomości, na której znajdują się odpady niebezpieczne w Nowym Prażmowie nie przekazała gminie do tej pory prawa do dysponowania nieruchomością na czas wywozu odpadów, co przedłuża procedurę. Wystąpiła natomiast z pozwem przeciwko Gminie Prażmów o odszkodowanie.