Ogłosiliśmy konkurs na dyrektora przedszkola

Ogłosiliśmy konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszowej Woli.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym
oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszowej Woli” w terminie do 24.05.2024 r. do godziny 15:00, w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, ul. Główna 23A, 05-540 Jaroszowa Wola lub przesłać pocztą na ten adres.