LXII Sesja Rady Gminy Prażmów 22 stycznia 2024r.

LXII Sesja Rady Gminy Prażmów została zwołana na dzień 22 stycznia 2024r (poniedziałek) na godz. 12.00).

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra
Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Transmisja obrad

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka nr 1 w Jaroszowej Woli oraz nadania mu statutu.
8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Prażmów.
11. Uchwała w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Piskórka.
14. Uchwała w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.