LXIV Sesja Rady Gminy Prażmów


LXIV Sesja Rady Gminy Prażmów została zwołana na dzień 13 marca 2024r. (środa) godz. 11.00.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności radnego Powiatu Piaseczyńskiego S. Puchały w kadencji 2018-2024.
 5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXI.741.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie emisji
  obligacji.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne
  w Prażmowie Sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu własnego pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
  przez wspólnika Gminę Prażmów.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2024.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie za rok
  2023.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXII.749.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie
  utworzenia Gminnego Żłobka nr 1 w Jaroszowej Woli oraz nadania mu statutu.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.201.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie
  utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz nadania jej statutu.
 13. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Prażmów.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy
  Prażmów na 2024r.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów na 2024r.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów na
  2024r.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXII.751.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie
  wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 18. Uchwała w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki drogowe nr ew. 261/33, 261/35, 261/44 w
  obrębie Kędzierówka.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  części wsi Jaroszowa Wola przyjętego uchwałą nr XXII/143/2012 Rady Gminy Prażmów z 18 maja 2012r.
 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
  wskazanych działek w miejscowościach Koryta, Biały Ług, Dobrzenica, Ustanów.
 21. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
  wskazanych działek we wsi Ustanów – rejon ul. Ogrodowej.
 22. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w
  miejscowościach Uwieliny i Bronisławów.
 23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w
  miejscowościach Łoś, Wągrodno, Prażmów, Ludwików.
 24. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś,
  Prażmów, Ludwików, Wągrodno, Ustanów.
 25. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki.
 26. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeziórko-Ustanówek.
 27. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Prażmów za 2023r.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad.

Transmisja