LXV Sesja

Zapraszamy na LXV Sesję Rady Gminy Prażmów, która odbędzie się 4 kwietnia 2024r. (czwartek) godz. 11.00, w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra
Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

TRANSMISJA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok.
 6. Uchwala w sprawie zmiany uchwały Nr VII.45.2019 Rady Gminy Prażmów w sprawie ustalenia planu sieci
  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019r.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ew. 42/27 w obrębie Piskórka.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego
  transportu zbiorowego.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Społecznej strategii rozwoju wsi Nowy Prażmów na lata 2024-2029.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzenica-Błonie.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gabryelin.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolonia Gościeńczyce.
 16. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krupia Wólka.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Uwieliny.
 18. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Prażmów.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla wskazanej działki ew. nr 10/2 w Uwielinach.
 20. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w
  miejscowości Ustanów – rejon oczyszczalni ścieków.
 21. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w
  miejscowości Dobrzenica – rejon oczyszczalni ścieków.
 22. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w
  miejscowościach Krupia Wólka, Łoś, Uwieliny, Wola Wagrodzka oraz dla wskazanej działki w miejscowości
  Zadębie. – rejon oczyszczalni ścieków.
 23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki w
  Bronisławowie.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.