Nabór na Ławników

Rada Gminy Prażmów informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych do:

–  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  –  1  osoba

–  Sądu Rejonowego w Piasecznie  –  1  osoba 

– Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  2  osoby

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdz. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) – dalej u.s.p.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat; 

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 

5) nie przekroczył wieku 70 lat; 

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6. duchowni;
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8. funkcjonariusze służby więziennej; 
  9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r .