Warsztaty strategiczne

Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Urząd Gminy Prażmów rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2024-2034. Będzie ona najważniejszym, długookresowym planem działań naszego samorządu. Chcemy zatem, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszej gminy oraz przedsiębiorców w niej działających. Dlatego przystępujemy do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe oraz posiadającymi największy wpływ na rozwój Gminy Prażmów.
Konsultacje te zostaną przeprowadzone m. in. w formie tzw. warsztatów strategicznych, podczas których wspólnie dokonamy analizy sytuacji gminy, określimy cele strategiczne jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, określimy kierunki potrzebnych działań i oczekiwane ich rezultaty.
Pragniemy podkreślić, iż Strategia będzie wieloletnim wyznacznikiem uchwał Rady Gminy Prażmów, w tym również uchwał budżetowych.
Przyjęty program konsultacji jest następujący:

– 12 czerwca 2023 r. w godzinach 14.00-17.00 (3h). Celem szkoleniowych warsztatów strategicznych jest przygotowanie uczestników do pracy podczas konsultacyjnych warsztatów strategicznych.
– 13 i 14 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h).
Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi społecznemu gminy, w tym m. in.: mieszkalnictwu; zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.); bezpieczeństwu publicznemu i prywatnemu; pomocy i opiece społecznej; lecznictwu i profilaktyce zdrowotnej; opiece, wychowaniu i edukacji żłobkowej i przedszkolnej; szkolnictwu; edukacji i postawom obywatelskim; problemom i integracji osób niepełnosprawnych; problemom i aktywizacji seniorów; sztuce, rozrywce i kulturze; sportowi i rekreacji; obiektom zabytkowym; infrastrukturze technicznej, z której korzystają mieszkańcy; cmentarnictwu; komunikacji publicznej; komunikacji społecznej w układzie „władze gminy – mieszkańcy”; rozwojowi administracji gminnej i doskonaleniu jej kadr; funkcjonowaniu jednostek gminy w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców oraz pokrewnym zagadnieniom.
– 15 i 16 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h).
Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi gospodarczemu gminy, w tym m. in.: jej atrakcyjności inwestycyjnej; infrastrukturalnym, prawnym, informacyjnym i rynkowym warunkom prowadzenia w niej działalności gospodarczej; infrastrukturze otoczenia biznesu; zamiarom inwestycyjnym lokalnych firm; ich innowacyjności i konkurencyjności; promocji gospodarczej gminy; wsparciu rozwoju gospodarczego przez samorząd gminy; udostępnianiu przedsiębiorcom nieruchomości komunalnych; rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy; rolnictwu; funkcjonowaniu i rozwojowi handlu, gastronomii oraz usług; kwalifikacjom zawodowym mieszkańców i ich skłonności do przedsiębiorczości; bezrobociu; komunikacji biznesowej w układzie „władze gminy – przedsiębiorcy i naczelna kadra zarządcza”; bezpieczeństwu działalności gospodarczej; funkcjonowaniu jednostek gminy w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz pokrewnym zagadnieniom.
– 19 i 20 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 (2x6h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi przestrzennemu gminy, w tym m. in.: obecnemu zagospodarowaniu przestrzennemu gminy i planowaniu jej przestrzeni, ładowi i estetyce przestrzeni publicznych i prywatnych; walorom środowiskowym gminy; prawnym formom ochrony fauny, flory i krajobrazu; głównym źródłom zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb; zanieczyszczeniom, które przedostały się do lokalnego środowiska; działaniom na rzecz usuwania zanieczyszczeń z lokalnego środowiska i rewitalizacji ekosystemów; źródłom hałasu, jego ograniczaniu i izolowaniu; gospodarce wodami powierzchniowymi i podziemnymi; konfliktom między sferą gospodarczą i społeczną a środowiskową sferą gminy; założeniom parkowym, zieleni przydrożnej, ulicznej i innym tzw. założeniom zielonym; edukacji ekologicznej ludności; doskonaleniu efektywności energetycznej gospodarstw domowych; wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; gospodarce odpadami komunalnymi; usuwaniu wyrobów zawierających azbest; pozyskiwaniu i udostępnianiu przez gminę informacji nt. lokalnego środowiska, zanieczyszczeń i gospodarki odpadami; kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska; współpracy gminy z organizacjami proekologicznymi; opiece nad zwierzętami bezdomnymi; działalności nadleśnictw; funkcjonowaniu jednostek gminy w zakresie ochrony i rewitalizacji środowiska oraz pokrewnym zagadnieniom.

Wszystkie warsztaty odbędą się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Prażmowskiej (Wola Prażmowska ul. Główna 50, 05-505 Prażmów).

Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 22 727 01 81 wew. 129 lub na e-mail: m.brzozka@prazmow.pl

Wójt Gminy Prażmów Jan Adam Dąbek
Przewodnicząca Rady Gminy Prażmów Danuta Błaszczyk