Rekrutacja rusza 19 lutego

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas IV oddziału sportowego prowadzonych przez Gminę Prażmów rozpoczyna się 19 lutego.

Zarządzenie Wójta Gminy Prażmów w sprawie rekrutacji

  1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie przez rodziców pisemnego potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 07 lutego 2024 r. 14 lutego 2024 r.
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie wraz załącznikami w placówce pierwszego wyboru. 19 lutego 2024 r.  10 marca 2024 r. 19 sierpnia 2024 r. 23 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja wniosków. 11 marca 2024 r. 13 marca 2024 r. 26 sierpnia 2024 r. 27 sierpnia 2024 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 14 marca2024 r.

godz. 13:00

28 sierpnia 2024 r.

godz. 13:00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. 14 marca 2024 r. 20 marca 2024 r. 28 sierpnia 2024 r.

od godziny 13.00

29 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 marca 2024 r.

godz. 13:00

30 sierpnia 2024 r.

godz. 13:00

  1. Kryteria
L.p. Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów
1 Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3
2 Niepełnosprawność kandydata ustawy Prawo oświatowe
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata kryteria ustawowe mają
4 Niepełnosprawność obojga rodziców jednakową wartość.
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Każdemu z tych kryteriów
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie nadano wartość 30 pkt.
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

L.p. Kryteria samorządowe

brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Nr  XXXV.393.2021 z dnia 24.11.2021

Rady Gminy Prażmów

Liczba punktów
1 dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania  

10 pkt.

2 dziecko sześcioletnie  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszkające w obwodzie właściwej szkoły podstawowej ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  

20 pkt.

3 dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

5 pkt.

4 rodzic pracuje/uczy się w trybie dziennym/prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą  

10 pkt.  dla każdego z rodziców

5 rodzeństwo dziecka w danym roku szkolnym, na które prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klas Szkoły Podstawowej  

10 pkt.

6 rodzice dziecka mieszkają na terenie gminy Prażmów                                i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych                                 w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

15 pkt. dla każdego z rodziców

Dokumenty

3.1. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: (art. 150 ust. 2 pkt ustawy Prawo oświatowe)

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie,  kopia decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego;

2) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora i/lub zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

3) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy, albo zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, albo zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

4) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

5) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią  Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

6) kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 5 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny opiekun dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

  1. Terminologia

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci  (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).·

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 Prawo oświatowe).

  1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Czynność rekrutacyjna Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc
Złożenie wniosku lub zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami. od 19 lutego 2024 r.  do 10 marca 2024 r. od 19 sierpnia 2024 r.        do 23 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja złożonych wniosków I dokumentów. od 11 marca 2024 r.

do 13 marca 2024 r.

od 26 sierpnia 2024 r.    do 27 sierpnia 2024 r.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 14 marca 2024 r.

do godz. 14:00

28 sierpnia  2024 r.

do godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica  woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. od 14 marca 2024 r.   do 20 marca 2024 r.

do godz.15:00

od godz. 14.00

28 sierpnia  2024 r.

do 29 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 marca 2024 r.

do godz. 14:00

30 sierpnia 2024 r.

do godz. 14:00

  1. Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (szkoła nie obwodowa). Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzic może starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci spoza obwodu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Kryteria
L.p. Kryteria samorządowe

brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Nr  XXIX.253.2017 z dnia 27.02.2017 r.

Rady Gminy Prażmów

Liczba punktów
      1  

dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów

15 pkt.
 

2

dzieci, które w poprzednim roku szkolnym realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej szkole  

5 pkt.

 

3

 

dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do tej szkoły

 

5 pkt.

  1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia ww. kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Prażmów lub do wglądu  dokument  poświadczający zamieszkanie na terenie Gminy Prażmów (dowód osobisty lub inny dokument),

2) potwierdzenie kryteriów, o których mowa w pkt. 2 i 3 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły .

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”.