Sesja Rady Gminy 23 listopada 2023 godz. 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,
poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień
23 listopada 2023r. (czwartek) godz. 11.00.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra
Czołchańskiego 1 w Prażmowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Prażmów w roku szkolnym 2022/2023.
6. Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.
8. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 28 września 2023r.
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Prażmów.
13. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości w miejscowości
Prażmów na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Uwieliny i Bronisławów.
15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce – etap I.
16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Biały Ług, Jeziórko-Ustanówek, Jaroszowa Wola, Kamionka, Kędzierówka, Krępa oraz Wola Prażmowska – rejon ul. Głównej.
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Jeziórko-Ustanówek – rejon ul. Tęczowej.
18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk