Sesja Rady Gminy 28 czerwca 2023 godz. 11:00

Rada Gminy Prażmów                                                                                                                  

Dotyczy: zwołania LIV sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 28 czerwca 2023r. (środa) godz. 11.00.    

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w Gminie Prażmów.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w Gminie Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.570.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w Gminie Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.572.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w Gminie Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów  na 2023 rok
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.509.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Prażmów dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.534.2022 Rady Gminy Prażmów w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Prażmów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
 12. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Prażmów.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Prażmów.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Łoś.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Uwieliny, Ludwików, Wola Prażmowska, Jaroszowa Wola, Nowy Prażmów.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Krupia Wólka, Łoś, Uwieliny, Wola Wągrodzka.
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Kędzierówka, Gabryelin, Wola Wągrodzka, Zadębie, Błonie, Dobrzenica.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Jeziórko-Ustanówek rejon ul. Tęczowej.
 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w Bronisławowie.
 21. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krępa przyjętego uchwałą nr XL/292/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r.
 22. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi „Prażmów II” przyjętego uchwałą Nr XLII.410.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018r.
 23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Krępa i Biały Ług.
 24. Sprawy różne.  
 25. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk