Sesja Rady Gminy 8 marca 2023 godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,

poz. 40) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 8 marca 2023 r. (środa) godz. 10.00

.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów na 2023r.

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Prażmów za 2022r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk