Wybory na ławników

Rada Gminy Prażmów informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń w wyborach
uzupełniających kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2024 – 2027 do:
– Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba
– Sądu Rejonowego w Piasecznie – 1 osoba
– Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych – 2 osoby
Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdz. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) – dalej u.s.p.

Informacja-wybory-ławników-2023-uzupełniające

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika (1)

Lista-osób-zgłaszających-kandydata-na-ławnika (1)

OŚWIADCZENIE-postępowania-sądowe (1)

OŚWIADCZENIE-władza-rodzicielska (1)