Sesja Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Prażmów 27.01.2023 godz. 9:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,

poz. 40) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) godz. 9.00

.Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra

Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi

wojewódzkiej nr 722 w Gminie Prażmów.

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi

wojewódzkiej nr 683 w Gminie Prażmów.

8. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej opłaty.

9. Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr ew. 189/131 w obrębie Ustanów.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Prażmów i Nowy Prażmów.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Uwieliny i Bronisławów.

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 grudnia 2022r. na Wójta Gminy Prażmów.

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 grudnia 2022r. na Wójta Gminy Prażmów.

14. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

15. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w

formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w

postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w

szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.535.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 grudnia 2022r. w

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024.

17. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Ławki.

18. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa.

19. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piskórka.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Sesja Rady Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *