Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Prażmów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  30 września 2022 r. (piątek) godz. 11.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Prażmów dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
 9. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Piskórka.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XLI.475.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2022 r
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ul. Głównej.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.343.2021 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Wola Wągrodzka, Krupia Wólka, Prażmów i Ustanów.
 13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek – etap II.
 14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – rejon Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika.
 15. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą nr XXXII/383/2001 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 kwietnia 2001 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą nr XLII/494/2002 Rady Gminy Prażmów z 18 kwietnia 2002 r.
 16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów – „Prażmów V”.
 17. Uchwała w przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Uwieliny i Bronisławów.
 18. Uchwała w przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Łoś.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI.146.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Działkowej.
 20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prażmów za I półrocze 2022 roku oraz o przebiegu  wykonaniu budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2022 roku.
 21. Informacja Radnego Powiatu Piaseczyńskiego Sylwestra Puchały.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.