Złóż sprawozdanie BDO za rok 2023

15 marca upływa termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023.

Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są:

 1. Wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
 2. W terminie do 15 marca 2024 r.,
 3. Do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Logowanie do bazy BDO  

W przypadku gdy podmiot w poprzednim roku kalendarzowym w wyniku prowadzenia działalności nie wytworzył odpadów i nie gospodarował odpadami, nie jest zobowiązany do przedłożenia w BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za ten okres – nie ma obowiązku składania  sprawozdań zerowych.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587) (zwanej dalej: ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych) w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 1. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Informujemy również, że zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 1. Wytwórców:
  1. odpadów komunalnych,
  2. odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  3. będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach,
  4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
 2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy o odpadach;
 4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach.

Informacja o terminach i sposobie składania sprawozdań w bazie BDO i pomocy de minimis

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia