Apel Wójta Gminy w sprawie odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY
W związku z pismem nr IN.7024.124.2020.SSz z dnia 15 września 2023r.
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w dniu 19 września 2023r.
odbyły się uzupełniające oględziny w nielegalnym magazynie odpadów niebezpiecznych w m.
Nowy Prażmów , ul Akacjowa 18.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, reprezentował główny specjalista ds.
interwencyjnych Pan Stanisław Szcześniak, byli też przedstawiciele Centralnego Laboratorium
Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Państwową Straż Pożarną w
Piasecznie reprezentował mł. bryg. Robert Jakubowski z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.
Gminę reprezentował insp. ds. obronnych, OC i ZK Gabriel Mańka.
Przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili uzupełniające oględziny w/w miejsca gdzie
składowane są odpady, i we współpracy z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dokonali pobrania próbek do badań
laboratoryjnych : gleby w trzech miejscach; ścieków z trzech studzienek; wody w dwóch
miejscach.
Informuję Szanownych Mieszkańców, że w spotkaniu uczestniczyła też właścicielka
posesji Pani Małgorzata Wojnicka, której przedstawiciel PSP w Piasecznie wystawił,
Potwierdzenie Przekazania terenu objętego działaniami ratowniczymi. Jednocześnie wskazał Jej
zalecenie do wypompowania cieczy z 3 studzienek z których pobierane były próbki ścieków i
przekazania do specjalistycznej utylizacji. Strażacy współuczestniczący w oględzinach,
potwierdzili że na podstawie badań eksplozymetrem, na posesji i wokół obiektu nie ma
samoistnego zagrożenia pożarowego.
Z informacji w/w specjalisty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska , wynika
że badania próbek potrwają ok. 2 tygodni, po czym przesłana zostanie informacja,
( między innymi) do Urzędu Gminy o wynikach badań.
Wójt Gminy Jan Adam DąbekSkanuj_2023_09_20_14_46_12_415