Sesja Rady Gminy 21 września 2023 godz 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień
21 września 2023r. (czwartek) godz. 11.00
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4.Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Prażmów.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prażmów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie ograniczenia wycinki drzewostanu i zachowania możliwie niezmienionego charakteru oraz walorów przyrodniczych na terenie lasów Nadleśnictwa Chojnów.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Kamionka, Chosna, Wola Prażmowska, Błonie, Kolonia Gościeńczyce.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki w miejscowości Krępa.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Krępa, Piskórka, Kędzierówka, Uwieliny, Bronisławów.
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Biały Ług, Krupia Wólka, Kędzierówka, Kamionka, Zadębie, Łoś.
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII.96.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Jeziórko-Ustanówek.
19. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Łoś.
20. Uchwaław sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Jeziórko-Ustanówek, Piskórka, Ustanów.
21. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Kolonia Gościeńczyce i Zadębie.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk