Sesja Rady Gminy 30 marca 2023 godz. 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.

6. Uchwała sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie za rok 2022.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2023 roku”.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Prażmów na lata 2024 2026.

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.

11. Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska wobec lokalizacji i budowy linii kolejowej nr 88 na terenie Gminy Prażmów.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Łoś – rejon oczyszczalni ścieków.

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Ustanów – rejon oczyszczalni ścieków.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Zawodne.

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Prażmów – rejon cmentarza.

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Słonecznej.

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Zadębie, Prażmów, Biały Ług.

19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Krępa, Ludwików, Koryta, Łoś, Wilcza Wólka, Jeziórko-Ustanówek.

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów na 2023r.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów za 2022r.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk