Sesja Rady Gminy Prażmów

odbędzie się 29 maja 2023 roku ( poniedziałek ) o godz 11.00 w Urzędzie Gminy Prażmów

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Prażmów za 2022 rok.

5. Uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Prażmów.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2022 rok.

7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

8. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego współce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. o.o. w drodze wniesienia wkładu własnego pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przez wspólnika Gminę Prażmów.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.570.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w Gminie Prażmów.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.572.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w Gminie Prażmów.

12. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.

14. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII.96.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek.

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

17. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów.

18. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Prażmów za 2022r.

19. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę drogową nr ewidencyjny 266/34 w obrębie Łoś.

20. Uchwaław sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działki drogowe nr ew. 51/2, 19/11, 19/12 i 19/15 w obrębie Kolonia Gościeńczyce.

21. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działki drogowe nr ew. 108/62, 108/35, 108/42, 108/64, 108/48 i 108/55 w obrębie Ustanów.

22. Uchwała w sprawie zakupu działek nr 89/2 i 90/5 w obrębie Jeziórko – Ustanówek z przeznaczeniem pod cel publiczny.

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.

24. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie gminy Prażmów.

25. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.

26. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.

27. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki.

28. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2023r..

29. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 26 kwietnia 2023r..

30. Sprawy różne.

31. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk