Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Gminy Prażmów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Prażmów.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Kaczorowska, p.kaczorowska@prazmow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 227270177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Prażmów znajduje się przy ul. Piotra Czołchańskiego 1. Do Urzędu możemy dojść od strony ul. Franciszka Ryxa lub ul. Piotra Czołchańskiego. Można również dojechać autobusami komunikacji miejskiej L17, L19 oraz linią PKS POLONUS. Dwukondygnacyjny, jasny budynek widoczny z daleka. W budynku wprowadzono następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: · na parkingu przed budynkiem urzędu gminy wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. · wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich. · toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w poręcze. · obsługa interesantów odbywa się w sali konferencyjnej. Pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów schodzą do interesanta po wcześniejszym wezwaniu przez pracownika kancelarii. Urząd Gminy nie posiada pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Budynek urzędu nie jest wyposażony w windę. Do budynku Gminy Prażmów można wejść z psem asystującym.