Druki do pobrania

Wniosek

ZWROT NADPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – we wniosku należy podać adres nieruchomości na terenie gminy Prażmów oraz numer konta, na który ma zostać przelana kwota nadpłaty.

ZALICZENIE NADPŁATY NA POCZET BIEŻĄCYC/PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – wniosek należy złożyć w przypadku, kiedy powstała nadpłata ma pokryć należności za kolejne miesiące.

PRZEKSIĘGOWANIE WPŁATY –  wniosek należy złożyć w przypadku, kiedy wpłata/wpłaty dokonywane były na niewłaściwe konto bankowe. Należy podać pomiędzy jakimi numerami kartotek przeksięgowanie ma zostać dokonane.

Wniosek

o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek należy dokładnie wypełnić, dołączając do niego dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów (zaświadczenie o dochodach, PIT itp.) oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków (kserokopie faktur za prąd, wodę, gaz, telefon, internet, jak również kopie paragonów za zakup żywności, lekarstw, ubrań, opału itp.)

Oświadczenie

o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.

Oświadczenie należy złożyć w przypadku zamieszkania w nowej nieruchomości, jak również w przypadku zmiany danych zawartych w oryginalnie złożonym oświadczeniu.

Deklaracja

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości. W deklaracji należy wskazać liczbę wszystkich osób mieszkających w nieruchomości Po wprowadzeniu deklaracji do systemu odpadów w gminie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta do wpłat za odbiór odpadów. Numer konta wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Przy składaniu pierwszej deklaracji nie  jest wymagane przedstawianie żadnych dodatkowych dokumentów takich jak umowa sprzedaży nieruchomości, akt notarialny, zaświadczenie o zameldowaniu itp.

Deklarację dotyczącą zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (liczba osób zamieszkujących nieruchomość, zgłoszenie kompostownika, rezygnacja z kompostowania odpadów), należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację dotyczącą ustania obowiązku uiszczania opłaty należy złożyć w przypadku sprzedaży nieruchomości oraz zgonu właściciela kartoteki (osoba, która składała deklarację). W przypadku zgonu właściciela kartoteki, osoby, które w dalszym ciągu zamieszkują w danej nieruchomości, spadkobiercy lub pełnomocnik osoby zmarłej składają deklarację o ustaniu obowiązku uiszczenia opłaty i dołączają do niej kopię aktu zgonu.

 

Wniosek

o dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze, transporcie i
unieszkodliwieniu płyt azbestowo-cementowych.

Wniosek należy złożyć w przypadku posiadania wyrobów zawierających azbest i konieczności ich odbioru. We wniosku należy określić powierzchnię wyrobów w m2 oraz podać dokładną lokalizację składowanych wyrobów. Wszystkie strony wniosku powinny zostać dokładnie wypełnione (wniosek, oświadczenie i informację o wyrobach zawierających azbest).

Dla wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym odbiór wyrobów zawierających azbest będzie realizowany w kolejnym roku kalendarzowym, w kolejności złożenia wniosków.