USC

Zadania wykonywane w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

1. Sporządzenie aktu urodzenia

Dokonuje się według miejsca urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dokonują :

– matka lub ojciec ojca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

– matka lub ojciec dziecka , którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

– pełnomocnik;

 

2. Zawarcie związku małżeńskiego

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedstawiają :

– dowody osobiste;

– pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo przekłada:

– odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu, albo akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie itd. wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatycznego w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Ponadto cudzoziemiec przedstawia: paszport, kartę pobytu.

 

3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ( ślub konkordatowy)

Osoby zamierzające zawrzeć ślub wyznaniowy przekładają takie same dokumenty jak do ślubu cywilnego. Następnie wydawane jest z Urzędu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa , które przekładają duchownemu. Po zawarciu małżeństwa duchowny dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego wraz z zaświadczeniem wydanym przez Urząd przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł i jest uiszczana w dniu złożenia zapewnienia.

 

4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo za granicą mogą otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

Do wydania zaświadczenia należy: przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć zapewnienie.

Osoby, które nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składają zagraniczny dokument wraz z tłumaczeniem na język polski (urodzenie dla panna i kawaler; dla rozwiedziony i wdowiec – akt małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie małżeństwa); zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka;

Gdy ubiegamy się o wydanie zaświadczenia przez konsula należy przedstawić dokument tożsamości, złożyć zapewnienie oraz przekłada się akty stanu cywilnego .

Opłata za zaświadczenie wynosi 38 zł.

 

5. Sporządzenie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza się w terminie 3 dni od dnia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu lub w miejscu znalezienia zwłok.

Należy przedłożyć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są:

– pozostały małżonek,

– krewni zstępni,

– krewni wstępni,

– osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon,

– administrator domu w którym nastąpił zgon;

 

6. Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wniosek o przeniesienie aktu składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego .

Do wniosku należy dołączyć: oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, jeżeli odpis aktu stanu cywilnego został wydany na druku wielojęzycznym, tłumaczenie nie jest wymagane;

małżonkowie składają oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu małżeństwa – jeżeli w zagranicznym dokumencie nie ma takich danych;

Opłata skarbowa wynosi 50 zł

W przypadku gdy zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych, wymaganych prawem polskim, należy taki akt uzupełnić na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

Oplata skarbowa za uzupełnienie aktu wynosi  39 zł.

 

7. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który zawiera niezgodne dane z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub w innych aktach stanu cywilnego podlegają sprostowaniu.

Akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Jeżeli akt ma być sprostowany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , należy do wniosku o sprostowanie aktu załączyć taki dokument.

Opłata wynosi 39 zł.

 

8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych , uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego , który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych do tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Jeżeli akt ma być uzupełniony na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , należy do wniosku o uzupełnienie aktu załączyć taki dokument.

Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Opłata wynosi 39 zł.

 

9. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Do złożenia oświadczenia należy dołączyć prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłata wynosi 11 zł.

 

10. Zmiana imion i nazwisk

Zmiany nazwiska lub imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

– imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

– na imię lub nazwisko używane;

– na imię lub nazwisko , które bezprawnie zmieniono;

– na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego , któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które zrodzą się z tego małżeństwa. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat , do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

Opłata skarbowa wynosi 37 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.

 

11. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

– odpisy zupełne aktu stanu cywilnego;

– odpisy skrócone aktu stanu cywilnego;

– zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

– zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Opłata za:

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego wynosi 22 zł

– odpis zupełny aktu stanu cywilnego wynosi 33 zł

– zaświadczenie o stanie cywilnym wynosi 38 zł;

 

12. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Prażmów mogą złożyć wniosek o przyznanie medali za 50-lecie pożycia małżeństwa. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodów osobistych .

Termin realizacji do 6 miesięcy.

 

13. Akty prawne

– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego;

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

– Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne;

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

– Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;

– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

– Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe;

– Międzynarodowe konwencje i rozporządzenia Rady (WE);

– Rozporządzenie MSW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu;

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia;

– Rozporządzenie MSW z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego;

– Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

– Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;

– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadaniu orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów;

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;