Podatki

Zapłać podatek od nieruchomości

Za co płaci się podatek od nieruchomości

 • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • za budynek,
 • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Kto płaci podatek od nieruchomości

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Kiedy NIE płacisz podatku

Jeśli NIE prowadzisz działalności gospodarczej, NIE płacisz podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które:
  • wykorzystujesz do działalności leśnej lub rybackiej,
  • tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej,
  • przeznaczasz na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych,
 • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujesz je i konserwujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniasz co najmniej jeden z tych warunków:

 • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym:
  • grunty,
  • altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, na przykład szopa na narzędzia, drewutnia,
  • budynki, które są infrastrukturą ogrodową.

Gmina, w której masz nieruchomość, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Sprawdź na jej stronie internetowej, czy możesz zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

Kiedy złożyć druk informacji o nieruchomości

Do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupujesz nieruchomość,
 • zaczynasz z niej korzystać jak właściciel,
 • zyskujesz prawo użytkowania wieczystego,
 • zmienia się wysokość podatku, bo na przykład sprzedajesz część gruntu.

Jeśli kończysz budowę domu, rozbudowujesz go (na przykład dobudowujesz piętro) lub korzystasz z niego przed wykończeniem, podatek zapłacisz dopiero w przyszłym roku. Druk informacji o nieruchomości złóż do 15 stycznia przyszłego roku.

Jeśli w następnych latach podatkowych nadal masz ten sam dom, to samo mieszkanie lub tę samą działkę, nie składasz informacji.

Co zrobić

 1. Wypełnij druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Każda gmina może inaczej nazywać ten druk, np. informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć druk.
 3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Ile zapłacisz, Kiedy zapłacisz, Jak zapłacisz.

Jeśli masz działki w różnych gminach — w każdej gminie złóż odrębną informację. Jeśli działki albo twój dom i działki są w tej samej gminie — złóż jeden druk. Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości — możesz złożyć formularz sam lub wspólnie z innymi współwłaścicielami.

Gdzie złożyć druk

W urzędzie gminy, w której jest twój dom, twoje mieszkanie czy twoja działka. Zazwyczaj możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • zanieść druk do gminy,
 • wysłać pocztą,
 • wysłać przez internet — sprawdź na stronie internetowej gminy, w której są twoje nieruchomości, czy i jak możesz to zrobić.

 Złóż informację, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku.

Ile zapłacisz

Wysokość podatku zależy od:

 • powierzchni gruntów i budynków lub ich części,
 • stawki podatku, która obowiązuje w gminie.

Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy).

Sprawdź lokalne stawki i informacje w urzędzie gminy lub na jej stronie internetowej.

Nie obliczaj samodzielnie podatku. Gmina co roku przysyła ci decyzję o wysokości podatku.

Jeśli roczny podatek będzie niższy od 6,20 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.

Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś współwłaścicielem lub współposiadaczem nieruchomości

Co przygotować

Druk informacji o nieruchomościach — weź go z urzędu gminy albo pobierz z jej strony internetowej.

Ile będziesz czekać

Gmina przekaże ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki nie dostaniesz decyzji — nie płacisz podatku.

Kiedy zapłacisz

W 4 terminach i w 4 ratach:

 1. do 15 marca,
 2. do 15 maja,
 3. do 15 września,
 4. do 15 listopada.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty — zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu.

Jak zapłacisz

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

 

Wykaz spraw urzędowych załatwianych w referacie podatków

 

RODZAJE SPRAW ZAŁATWIANYCH NA STANOWISKU

NR

POKOJU

NR TELEFONU

WYMIAR PODATKÓW

– decyzje podatkowe:  wymiarowe,zmieniające   przypisu, odpisu / o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy/ duplikaty;

– informacja o sposobie wypełnienia druków IN-1; DN-1;DR-1;DL-1 w przypadku: nabycia nierucho-mości / zajęcia gruntów lub budynków na działalność gospodarczą / zmiany klasyfikacji gruntów /  sposobu wykorzystywania gruntów lub budynków / zmiany właściciela nieruchomości;

–  zaświadczenia: o figurowaniu  / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej / dochodu z gospodarstwa z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego / pomocy de minimis / dokonaniu wpłaty / że działki wchodziły w skład  lub stanowiły gospodarstwo rolne;

– ulga rolna / inwestycyjna;

– aktualizacja danych adresowych: zamieszkania / do korespondencji;

– wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych;

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 727-01-77 w. 115 dotyczy:

osób fizycznych posiadających nieruchomości w sołectwach:

Bronisławów; Chosna; Jaroszowa Wola; Jeziórko; Kędzierówka; Krępa;

Krupia Wólka; Nowe Wągrodno; Piskórka; Ustanów; Uwieliny; Zadębie;

oraz Stowarzyszeń Ogrodowych

i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

22 727-01-77 w. 116 dotyczy:

osób fizycznych posiadających nieruchomości w sołectwach:

Biały Ług; Błonie; Dobrzenica; Gabryelin; Kolonia Gościeńczyce; Koryta; Ludwików; Ławki; Łoś;

Nowy Prażmów; Prażmów; Wilcza Wólka; Wola Prażmowska; Wola Wągrodzka; Wągrodno; Zawodne

oraz osób prawnych.

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

– informacja o wysokości: podatku / wysokości zaległości podatkowej / odsetek od zaległości podatkowych / kosztów upomnień / nadpłaty;

– upomnienia / tytuły wykonawcze / zwroty nadpłat;

– wpłaty: księgowanie  / rozksięgowanie / zwroty;

– ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych;

– zaświadczenia: o dokonaniu wpłaty / niezaleganiu / wysokości zaległości podatkowych;

– informacja o sposobie wypełnienia druku DT-1;

– rozliczenia sołtysów.

 

5

22 727-01-77 w. 118 dotyczy:

osób fizycznych posiadających nieruchomości w sołectwach:

Bronisławów; Chosna; Jaroszowa Wola; Jeziórko; Kędzierówka; Krępa; Krupia Wólka; Nowe Wągrodno; Piskórka;

Ustanów; Uwieliny;Zadębie;

– Stowarzyszeń Ogrodowych
i Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

– sołtysów ww. sołectw.

22 727-01-77 w. 117 dotyczy:

osób fizycznych posiadających nieruchomości w sołectwach:

Biały Ług; Błonie; Dobrzenica; Gabryelin; Kolonia Gościeńczyce; Koryta; Ludwików; Ławki; Łoś;

Nowy Prażmów; Prażmów;

Wilcza Wólka;Wola Prażmowska;

Wola Wągrodzka; Wągrodno; Zawodne

oraz: – osób prawnych; – podatników podatku od środków transportowych;

sołtysów ww. sołectw.

Kierownik Referatu – nadzór nad pracą Referatu

4

22 727-01-77 w. 119