PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Wągrodzkiej

1.     Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Woli Wągrodzkiej, przy ul. Wiatracznej.

2.     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest 2 razy w tygodniu, w następujących dniach i godzinach:
• środa 15.00 – 18.00
• sobota 10.00 – 14.00,
z wyłączeniem dni świątecznych.

3.     Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych, wymienione w punkcie 4 niniejszego regulaminu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
3.1. System odbierania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

4.     Odpady Komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemnikach przystosowanych do rodzaju odpadów i ich zbierania w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Pojemniki te oznakowane są nazwą odpadu, w sposób następujący:

1.     Tworzywa sztuczneplastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, umyte kubki po produktach mlecznych (z opakowań należy oderwać „sreberka” – aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp.), opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykachpojemnik z napisem „Tworzywa sztuczne”
2.     Papiergazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, katalogi, tektura, worki papierowepojemnik z napisem „Papier”
3.     Kartonyopakowania twardekontener z napisem „Kartony”
4.     Szkłoopróżnione z resztek, czyste butelki i słoiki oraz inne opakowania szklanepojemnik z napisem „Szkło”
5.     Opakowania wielomateriałowe (tatrapaki)kartony po mleku i sokachpojemnik z napisem „Tetrapaki”
6.     Odpady wielkogabarytowestare meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotelepojemnik z napisem „Odpady wielkogabarytowe”
7.     Zużyty sprzęt elektryczny       i elektronicznysprzęt RTV/AGDkontener z napisem „ZSEE”
8.     Odpady zielonetrawa, liście, gałęziekontener z napisem „Odpady zielone”
9.     Zużyte oponyopony pojazdów osobowych, z wyłączeniem ciągników i maszyn rolniczychkontener z napisem „Zużyte opony”
10.  Gruz poremontowyzmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych (z wyłączeniem papy, eternitu)kontener z napisem „Gruz”
11.  Popiółwystudzony popiół z palenisk domowychKontener z napisem „Popiół”
12. Farby, tusze, klejePuszki po farbie, tusze do drukarek i tonery, klejePojemnik z napisem „ Chemikalia”

5.     Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

6.     Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Prażmów.

7.     Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8.     Przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.

9.     Podstawą do przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest okazanie przez osobę je dostarczającą:
• dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Prażmów wraz z aktualnym dowodem dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie lub niezgodnych z niniejszym regulaminem.

11.  Dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:
• stwierdzenia przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
• stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów,
• stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
12. Osoby korzystające z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub przebywające na jego terenie zobowiązane są do:
• przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
• zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
• stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

12.  Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

13.  Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

14.  Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Urząd Gminy Prażmów.

15.  Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Wągrodzkiej udzielane są pod numerem telefonu (22) 727 01 77 wew. 24 lub 25.