Stawki za odpady oraz harmonogramy odbioru odpadów

posegregowane butelki PET
  • 38 zł za 1 osobę – dla osób niekompostujących bioodpadów we własnym zakresie;
  • 34 zł za 1 osobę – dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie;

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLIX.573.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Uchwała nr XXVIII.286.2021 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować z dołu, bez wezwania, w terminach miesięcznych (do końca każdego dnia miesiąca kalendarzowego) na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ustawy – Ordynacja Podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy.