Urząd Gminy Prażmów

Informacja o kontroli

3 września 2020

Uprzejmie informuję, że zostały rozpoczęte czynności kontrolne wobec właścicieli nieruchomości w Gminie Prażmów, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach kontroli osoba legitymująca się upoważnieniem Wójta Gminy Prażmów ma prawo do:

1)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)       sprawdzenia czy zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”, w tym posiadania kompostownika i wykorzystywania go do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

3)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

4)       sprawdzenia sposobu pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - to jest udokumentowanie usuwania nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych, przez posiadanie i okazanie dowodów płacenia (np. potwierdzenie przelewu, faktura, rachunek, paragon);

5)       sprawdzenia ilości zamieszkałych na nieruchomości osób oraz ilości psów posiadanych przez właścicieli.

Z kontroli każdej nieruchomości sporządzony jest protokół, który powinien zostać podpisany przez przeprowadzającego kontrolę oraz właściciela nieruchomości lub osobę udzielającą wyjaśnień.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:4077